Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Każda inwestycja jest realizowana przez odrębną spółkę celową, lecz wszystkie zapytania potencjalnych Klientów przekazywane są do Cordia Management Poland Sp. z o. o. Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cordia Management Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61 B, 00-667 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000392081 (dalej „Administrator”). 2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: rodo@cordiahomes.com. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. przedstawienia oczekiwanej przez Panią/Pana oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, b. wysyłania informacji handlowych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. drogą elektroniczną (email lub SMS w zależności od wskazanego w formularzu kanału komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona, c. wykonywania połączeń telefonicznych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz podmioty z grupy kapitałowej Administratora (dla wewnętrznych celów administracyjnych). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia umowy. W przypadku braku podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat od ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody, jeżeli zgoda została wyrażona. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia: a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania; c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora; d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora; e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji umotywowanego żądania Administrator może przestać przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu; f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które było realizowane przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona; g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał przez uzgodniony okres. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich Administrator nie będzie mógł się z Panią/Panem skontaktować.

Strona safrano.com.pl („Strona”) nie ma charakteru publicznego zapewnienia w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego ani oferty w rozumieniu 66 kodeksu cywilnego. Przedstawione na Stronie wizualizacje, animacje, modele budynków i tym podobne materiały, mają charakter poglądowy. Mogą one odbiegać od docelowego, rzeczywistego wyglądu budynków i ich zagospodarowania terenu, otoczenia w szczególności w zakresie kolorystyki oraz konstrukcji. Zagospodarowanie terenu sąsiedniego, niezwiązane bezpośrednio z inwestycją, jest jedynie przykładem i nie będzie realizowane w ramach inwestycji. Wizualizacje przedstawione na Stronie nie stanowią próbki lub wzoru. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.